ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η  ακίνητη  περιουσία  αποτελεί  συνήθως  το  σημαντικότερο  υλικό αγαθό  που  διαθέτουμε.  Είναι  όμως  εκτεθειμένη  και  σε  μια  σειρά  από  κινδύνους. 
Ειδικά  κάποιοι  κίνδυνοι  όπως  σεισμός  και  φωτιά,  είναι  ικανοί  σε  μια  στιγμή  να  καταστρέψουν  ολοσχερώς  κόπους  μιας  ολόκληρης  ζωής.
Ο  θεσμός  της  ιδιωτικής  ασφάλισης  δίνει  τη  δυνατότητα  όταν  επέλθει  ένα  ζημιογόνο  γεγονός,  ο  ασφαλισμένος  να  διατηρήσει  την  ίδια  θέση  που  κατείχε  πριν  το  ζημιογόνο  αυτό  γεγονός.      
Το  κόστος  ασφάλισης  ακινήτων,  δεν  είναι  μεγάλο.  Συνήθως,  το κόστος  ασφάλισης  για  μια  κατοικία  είναι  πιο  μικρό  από  το  κόστος  ασφάλισης  ενός  αυτοκινήτου!